Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

10:31
9836 fabb 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacigarettes cigarettes
10:31
2523 9887
Reposted fromcigarettes cigarettes
10:30
4936 2066
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
10:28
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viaunmadebeds unmadebeds
10:27
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viairmelin irmelin
10:06
4032 6205
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017

October 16 2017

21:20
21:20
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory vialivhanna livhanna
21:19
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viairmelin irmelin
21:19
4936 2066
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

October 09 2017

10:47
2404 0df0 500
Reposted fromnutt nutt viaenka enka
10:46
Załóż sukienkę, tę podle czerwoną, niech będzie na byka moich oczu płachtą
— Pablopavo i Ludziki - Koty
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaenka enka
10:46

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaenka enka
08:21
7737 e56a 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viayanek yanek

September 29 2017

08:49
0535 172e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
08:48
Jeżeli przeszłość, ciągle wpływa na twoją teraźniejszość - to czy na pewno żyjesz prawidłową chwila ? 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty

September 22 2017

14:33
14:29
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
14:29
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viayanek yanek
14:29
Reposted fromkattrina kattrina viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl